Desember 2015.

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:
 

 
Vantroens Væsen, Populære polemiske Foredrag, av JohanChristian Heuch 1838-1904
Denne er av mange regnet som den viktigste boken Heuch skrev. Om det har gått langt over hundre år siden denne boken kom ut er den tidsvis så aktuell at om en ser bort fra gammel rettskrivning, så kunne det ikke sies bedre den dag i dag. Endel av de ting han skriver om som kanskje ikke er like aktuelle i dag tar han fram på en slik prinsippiell måte at det lett kan anvendes på de ting som vår tid er opptatt av.

Vil du bli bedre kjent med Heuch anbefales også følgende bok som legges ut samtidig:

 
 
Biskop Heuchs liv og virke, av Jens Tandberg (1852-1922)
En biografi om Johan Christian Heuch. Boken inneholder mange fine glimt fra hans liv og ikke minst gir den oss et bilde av hva Heuch stod for. Forfatteren, Jens Tandberg, ble godt kjent med Heuch den tid han selv var prest (kallskapellan) i Kristiansand domkirke på 1890-tallet. Tandberg ble nok denne tiden preget av Heuchs tanker, men senere beveget han seg likevel i en mer liberal retning.

 

Fiskaren, forteljing, av Anders Hovden (1860-1943)
Hovden skrev en del fortellinger og her kan du lese en av dem. Vi får følge den unge Øystein i livets mange kamper både åndelig og menneskelig.

 
 
Barna fra Fjellgården, av Laura Fitinghoff (1848-1908)
Originaltittel: Barnen från Frostmofjället. Oversatt av Ågot Holst (1865-1928)
Vi får møte noen fattige, foreldreløse barn i harde nødsår i Nord-Sverige. Egentlig er dette en barnebok men vel verdt å lese også for voksne. Personlig minnes jeg at fortellingen ble for rørende da den ble (forsøkt) lest for oss som barn. Jeg har lest den flere ganger som voksen (og den er fortsatt rørende).
Oktober 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:
 

Provst Alexander Langes optegnelser om sit liv og sin samtid (1792—1863)
Alexander Lange (1792–1867)

Boken av Alexander Lange er interessant lesning. Den gir et godt bilde av levekårene for en prest tidlig på 1800-tallet og et godt billede av Stavanger og Asker på denne tiden. Den gir også et godt innblik i de religiøse forhold. Herlig er det å merke hans sterke tillit til Bibelens ord.Retfærdiggjørelse ved tro alene, Tanker ved Galaterbrevet,
av Gabriel Refstie (1883-1936)
Boken er som det fremgår av tittelen en gjennomgang av Paulus' brev til Galaterne. En ryddig og oversiktelig hjelp til å få oversikt over innholdet i Galaterbrevet og en god hjelp til å "komme på innsiden" av teksten.
Gabriel Refstie var fra Feda ved Flekkefjord. Han utdannet seg til lærer og arbeidet som lærer i omlag 10 år. På fritiden var han en aktiv forkynner og engasjerte seg også sterkt i avholdssaken (og for så vidt også i mange andre saker). Fra 1916 var han ansatt i Det Vestlandske Indremisjonsforbund (nå Indremisjonsforbundet). Årene 1918-1921 var han sekretær (generalsekretær) og redaktør. Deretter, 1922-1928, virket han som emissær. Refstie var også engasjert i DVIs bibelskolearbeid i Bergen.
September 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Fabrikgutten, av Johan Halmrast (1866-1912)
Johan Halmrast prøvde å livberge seg som journalist og forfatter. Hele hans voksne liv var preget av fattigdom og i grunnen også ensomhet. Han skrev mange fortellinger (eller romaner ville vi vel si i dag). Noen av disse fortellingene ble trykt i store opplag. Mest kjent var trolig "Hans barndoms brud". 3. opplag fra 1920 oppgir 30.000 eksemplarer. Lignende opplagstall hadde "Fabrikgutten" som jeg her legger ut. Det er langt fra en dyptpløyende bok når en tenker på dens åndelige innhold, men en fin og god tone preger boken. Selv om bøkene ble solgt i store opplag var fortjenesten for Halmrast minimal. Når de ble solgt i slike mengder så var det nettopp fordi prisen var så lav at folk flest hadde råd til å kjøpe dem og dermed ble det lite overskudd til forfatteren. I "Fabrikgutten" løftes ekteskapet sterkt frem, og kanskje en i måten det løftes frem på merker Halmrasts egen sterke lengsel etter denne lykke han aldri selv nådde. Men selve "lykken" eide Johan Halmrast midt i all sin nød, og det kommer vel sterkest frem i jubeltonen i hans påskesalme "Å, salige stund uten like" ("Maria Magdalenas jubel").Jakobs kamp, av Peder Dreyer (1860-1939)
Peder Dreyer skrev en lang rekke oppbyggelige bøker. Her på disse sidene er det tidligere lagt ut 12 bøker av han. I boken som nå legges ut, "Jakobs kamp" er det 1. Mosebok kapittel 32 som er utgangspunktet.
August 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Bønnebok, av Gustav Jensen (1845-1922).
For en god stund siden kom jeg over: Bønebok, av Gustav Jensen, en nynorskutgave ved Peter Hognestad. Den satte jeg personlig stor pris. Den ble lagt ut på Sjeleskatt i mai. Jeg merker meg likevel at nynorsken, slik den var for omlag 100 år siden, kan bli litt vanskelig tilgjengelig endatil for dem som til daglig bruker nynorsk. Ved å legge ut bokmålsutgaven også, håper jeg at den språklig sett kan være lettere tilgjengelig for noen flere.


Tidens tanker, Anden samling, av Johan Michael Platou (1858-1937).
Jeg velger å legge ut også dette bind 2 av Platous "Tidens tanker", selv om jeg ikke kan følge ham i en del av det som han skriver. Nettopp fordi jeg ikke kan følge han får boken meg til å tenke over forkynnelsens viktighet, nødvendigheten av klar tale, på hvilket grunnlag kan vi som bekjenner oss som kristne ha fellesskap, hva er kristen enhet, osv. Hans hovedanliggende er sjelers frelse, og så lenge han ser det mulig i Jesus alene, ser jeg at vi har samme utgangspunkt om vi enn tenker forskjellig om en del annet. Alt i alt: Bøkene "Tidens tanker" av Platou får meg til å tenke og da er det ikke bortkastet å ha lest dem.
Juli 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:
 

Tidens tanker, av Johan Michael Platou (1858-1937).
Johan Michael Stoud Platou var teolog og lærer. Han skrev mange bøker, i hovedsak bøker til skolebruk. "Tidens tanker" er en samling av artikler som han tidligere hadde hatt på trykk i Aftenposten og andre aviser/blader. Platou er opptatt av å gi sunn veiledning i de mange spørsmål om tro og tvil. For han er det store spørsmål ikke om en hører til i den ene eller andre "bås", men om en har sin sak i orden med Gud.Aabenbaringen udlagt paa historisk Grundlag, av Peter Andreas Nykreim (1839-1924)
Nykreim ble født på Sunnmøre i 1839. Utdannet seg til lærer, og virket som lærer til han i 1874 utvandret til Amerika der han studerte videre til prest.
http://www.concordianews.org/congregation/history/pastors/nykreim.htm
Nykreim tolker Åpenbaringsboken, som tittelen tilsier, "paa historisk Grundlag". Det innebærer at han ser på det meste av profetiene som oppfylt gjennom kirkens (den gang) 1900-årige historie. Selv om setningsbygningen kan være litt lang og tung skriver han egentlig lettfattelig og oppbyggelig.
Juni 2015.
 Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Præstens søndagsgudstjeneste, av Johannes Gøtzsche (1866-1938).

En god bok for prester, forkynnere og i grunnen for alle som vil være med å vitne om Jesus. Her er mange praktiske råd og god hjelp til at evangeliet virkelig får være sentrum i forkynnelsen og sentrum hos tilhørerne. Boken er på dansk. Friskt og godt skrevet.


Fremtidsboken, av Johan Martin Wisløff (1873-1944).
En kortfattet men samtidig innholdsrik bok som tar oss med inn i Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring. De fleste av oss trenger en liten "guide" for å få tak i innholdet i denne mektige bok og den hjelpen gir Wisløff oss i "Fremtidsboken".
Mai 2015
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Sigurd Normanns doktoravhandling fra 1933: "Viljefrihet og forutbestemmelse i den lutherske reformasjon inntil 1525".
Sigurd Normann var prest og senere biskop. Han stiftet i 1928 "Norges Lutherlag" hvor han var formann til han døde i 1939.
Hans doktoravhandling er en grundig og omfattende studie av temaet som tittelen tilsier. Den vil kanskje ha litt begrenset interesse for de fleste da det vel er relativt få som skjønner latin og her er tett med sitater og uttrykk på latin. Har en interesse av Luther og hva han lærte er boken likevel av stor interesse - selv om en kanskje mister tråden iblant.


Gustav Jensen, Bønebok, umsett av Peter Hognestad.
Dette var med i Gustav Jensens forslag til revidert salmebok i 1915.
En god, liten bønnebok.
Håper med tid og stunder også å få lagt ut bokmålsutgaven.